จังหวัดน่าน สปก.น่าน นำป้ายปิดประกาศพื้นที่ยึดคืนที่ดินของผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฏหมาย

จังหวัดน่าน สปก.น่าน นำป้ายปิดประกาศพื้นที่ยึดคืนที่ดินของผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฏหมาย

 

  

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายพฤทธิ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายณัฐพล ชัยชนะ นิติกรชำนาญการพิเศษ และ จ.ส.อ.ชลิต โพธิ นายช่างสำรวจชำนาญงาน นำป้ายปิดประกาศฯ พื้นที่ยึดคืนที่ดินของผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน ๖ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒๓๕ ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางว่า เพื่อนำมาจัดให้แก่ผู้ยากจนและไร้ที่ดินทำกิน ต่อไป

   

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts