กพร. พัฒนาระบบ One Platform เพื่อพัฒนาแรงงานแบบครบวงจร

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาระบบ One Platform for Skill Development แพลตฟอร์มกลางในการให้บริการพัฒนาฝีมือแรงงานครบวงจร ยกระดับ DSD Online Training อำนวยความสะดวกประชาชนได้ทุกที่ทุกเวลา สร้างการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด
นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมุ่งยกระดับภาครัฐไทยสู่เป้าหมายการให้บริการตอบสนองประชาชน โดยดำเนินการพัฒนาระบบบริการจัดทำโมเดลในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและแพลตฟอร์มในการส่งเสริมการฝึกทักษะให้แรงงานของประเทศเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งกรมได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบ One Platform for Skill Development เป็นแพลตฟอร์มกลางในการให้บริการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานแบบครบวงจรในรูปแบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า โครงการพัฒนาระบบ One Platform for Skill Development เน้นการนำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินงานและการให้บริการ เพื่อให้การบริการฝึกอบรมออนไลน์ในระบบ One Platform for Skill Development บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่ชัดเจนสำหรับสถาบันและหน่วยงานผู้ให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ ที่ประสงค์จะร่วมให้บริการบนระบบ รวมถึงการขอความเห็นชอบในหลักการการรับรองหลักสูตรในคลังหลักสูตรออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (DSD e-Learning Course Library) เพื่อนับจำนวนลูกจ้างที่นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรม
เพื่อเปิดช่องทางให้นายจ้างสามารถใช้หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการของตน ทั้งนี้ ได้กำหนดรูปแบบการให้บริการฝึกอบรมบนระบบ One Platform for Skill Development ในรูปแบบการให้บริการฝึกอบรมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบออนไลน์) หรือ e-learning ที่ผู้เข้ารับการฝึกสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา ตามความพร้อมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่มีการกำหนดรุ่น กำหนดรอบ เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ลักษณะเป็นการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการวัดและประเมินผลการฝึก รวมถึงระบบจัดการและบันทึกข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึก
“One Platform for Skill Development” เป็นระบบการให้บริการฝึกอบรม ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการฝึกอบรมในรูปแบบ One Platform และระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ หรือ LMS (Learning Management System) ซึ่งจะทำให้แรงงานทุกคนเข้าถึงการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้สะดวกมากขึ้นในลักษณะ Anytime Anywhere Any Device สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวในท้ายสุด

Related posts