การประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

 

   

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายทรงงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการบรรยาย รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้

   

– บรรยายหัวข้อ “ปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
– (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)
1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการพัฒนา
2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืนเป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการตลอดจนพัฒนาบริการสุขภาพครบวงจรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

   
3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรสอดคล้องกับการตลาดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
4) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดย รศ.ดร. พีรธร บุญยรัตพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

 

Related posts