จังหวัดน่านประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดน่าน

จังหวัดน่านประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดน่าน

   

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว 2 โรงแรมน่านตรึงใจบูทีคโฮเทล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ดร.ศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สมัชชาการศึกษาจังหวัดน่าน คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วม คณะติดตาม
การดำเนินงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและผู้เข้าประชุม
โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามโครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

     

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิกรสภาการศึกษา และจังหวัดน่าน
ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานประสานการขับเคลื่อนการสร้างกลไกและ
แนวทางการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยกำหนดรูปแบบสมัชซาการศึกษา และ
จังหวัดน่านได้มีประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดน่าน จากภาคี
เครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและที่เกี่ยวข้อง
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้งความเข้าใจ ประสานพลังความร่วมมือ และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts