พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน./เลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมบุญ เป็นกองทุนพัฒนาพื้นที่

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน./เลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมบุญ เป็นกองทุนพัฒนาพื้นที่

   

เมื่อ ๖ ก.ค. ๖๗ เวลา ๑๐๓๐ – ๑๔๐๐ น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน./เลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) พร้อมด้วย พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ หน.ฝ่ายแผนและโครงการพิเศษ ศูนย์พัฒนาฯ, พระครูสมุห์บุญมา อาทโร หน.ฝ่ายเผยแผ่ศูนย์พัฒนาฯ, นายนพรุจน์ แก้วรุ่งเรือง, นายวิชิต กิจจะเสน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาฯ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมบุญ เป็นกองทุนพัฒนาพื้นที่ โดยมี พระครูอรรถกิจไพศาล เจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

   

มี พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน./ผอ.สขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานหลักฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คุณบงกช กาญจนแก้ว ประธาน พสบ.จชต.รุ่นที่ ๖ และคุณสุดา ก่อเกียรติพิทักษ์ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำแข็งหลอดพิ้งค์ เป็นประธานร่วมฝ่ายฆราวาส มี พระครูอุดมวรานุยุต รักษาการเจ้าคณะตำบลเขาแดง, พระปลัดสุพัน ปภสฺสโร เจ้าคณะตำบลสะบ้าย้อย, พระมหาปภาเดช สิริภทฺโท และพระชิดชัย วัดนาม่วง โดย พระปลัดสุพรรณ สุวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดในวัง/ปธ.สงฆ์ ศูนย์ ๙๐ สมเด็จพระศรีนครินทร์ แสดงพระธรรมเทศนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พล.อ.อาคม พงศ์พรหม อดีตที่ปรึกษากองทัพบก, คณะที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน.,

     

ผู้แทนสำนักอำนวยการและฝ่ายกิจการพิเศษ กอ.รมน.ภาค ๔ สน., พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง รอง ผบ.ฉก.สงขลา, พ.อ.ปัญญาพล สุรทิณฑ์ เสธ.ฉก.สงขลา ผู้แทนผบ.ฉก.สงขลา, พ.ท.ภูมิศักดิ์ ศักดิ์เพชร ผบ.ฉก.สงขลา ๔๐, ผู้แทน สภ.สะบ้าย้อย, นายปัญญา ศรีทองสุข นายก อบต.คูหา ฯ, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่, ข้าราชการทหาร, ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา) สมาชิก อรบ.กองพัน.คูหา-เขาแดง, ฉก.ประจำพื้นที่, ชรบ., คณะสายบุญ, ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น, และพุทธศาสนิกชน จำนวน ๔๐๐ รูป/คน ณ พุทธสถานประจำชุมชนบ้านปลายเหล็กไฟ(บ้านย่อยทัพหลวง) ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งมียอดเงินทำบุญบริจาคจำนวนทั้งสิ้น ๔๖๐,๓๕๔ บาท (ขั้นต้น)

Related posts