จังหวัดสงขลา การดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จังหวัดสงขลา การดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

 

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. อนุญาตให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นวิทยากรให้กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา โดยกลุ่มงานพัฒนากำลังคน ร่วมกับ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข บรรยายในหัวข้อ “การสร้าง เครือข่ายผู้บริหารและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม” บรรยายรูปแบบในชั้นเรียน ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยอบรมรูปแบบออนไลน์ผสมผสานกับในชั้นเรียน ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

   

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะในด้านการบริหาร จัดการ และการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับนักบริหารระดับกลาง และเป็นเวทีในการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่ายในการทำงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร สาธารณสุข จำนวน ๘๖ คน ทาง ศอ.บต.เองให้ความสำคัญการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อทำหน้าที่บริการประชาชนให้ดีที่สุด วันนี้ 6 ชั่วโมง ที่ได้ถ่ายทอดการทำงานให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่วิชาชีพของตนเอง ภาระกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข การออกแบบการบริการเพื่อให้ได้best service การบริการแบบองค์รวมที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา การใช้ชีวิต work life balance การเชื่อมั่นการทำความดี การสร้างเครือข่ายด้วยการเป็นผู้ให้ และอีกมากมาย มีเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม ตบมือ หลายคนบอกทำให้มีพลังใจพลังบวก จะนำไปปรับการทำงานของตัวเอง อื่นๆ ขอบพระคุณทุกท่านมากๆ ที่ทำให้วิทยากรมีความสุข ไม่หิว ไม่เหนื่อยเลยครับ

Related posts