นิพนธ์ฯ ย้ำ ทีมมหาดไทย มอบนายอำเภอทั่วประเทศ ประสานทุกภาคส่วน ทำบุญใหญ่ ช่วยประชาชนลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย-ภัยแล้ง จ.อุดรธานี

นิพนธ์ฯ ย้ำ ทีมมหาดไทย มอบนายอำเภอทั่วประเทศ ประสานทุกภาคส่วน ทำบุญใหญ่ ช่วยประชาชนลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย-ภัยแล้ง จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอ และหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองอธิบดีกรมการปกครอง นายอำเภอ และปลัดอำเภอ เข้าร่วมรับฟังนโยบาย

นายนิพนธ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์สาธารณภัยทั้งสถานการณ์ของโลกและในประเทศ จะเห็นได้ ว่าประชาชนต่างมีความเสี่ยงที่จะประสบสาธารณภัยต่าง ๆ หลายรูปแบบไม่ว่าภัยธรรมชาติ ภัยจากสิ่งแวดล้อม ภัยที่เกิดจากมนุษย์ และภัยจากการคมนาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานด้านการป้องกันก่อนเกิดภัย โดยมีฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ผ่านกลไกนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้งฝ่ายปกครองจึงใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่คือ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน

นอกจากนี้อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆของประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 22,000 คน วันนี้จึงมอบหมายและกำชับนายอำเภอ ในการมอบนโยบายและกำกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการปรับปรุงด้านกายภาพและด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบริเวณถนนในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและถูกต้องตามหลักวิชาการ การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโยบายความปลอดภัยทางถนนไปด้วยกัน ช่วยกันลดความสูญเสียชีวิตบนท้องถนน เท่ากับทำบุญใหญ่เพราะถือเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินของประเทศ

“ ขอขอบคุณนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ที่ได้ขับเคลื่อนดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง และขอให้ได้ติดตามการทำงาน ให้กำลังใจ และร่วมกับนายอำเภอ ปลัดอำเภอ รวมถึงข้าราชการทุกระดับในพื้นที่ ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ สร้างความสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืน “ นายนิพนธ์กล่าว

 

จากนั้นในเวลา 12.30 น.นายนิพนธ์ รมช.มท. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดลอกและกำจัดวัชพืช ในลำห้วยเปรม ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านดงยวด หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีขนาดความกว้าง 35.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยให้ประชาชนกว่า 750 ครัวเรือน 2,500 คนโดยประมาณได้มีน้ำอุปโภค บริโภค รวมถึงน้ำเพื่อการประกอบอาชีพต่างๆ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การปฏิบัติงานเพื่อการเตรียมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งนี้ เป็นการบูรณาการการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่พร้อมให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เป็นไปตามการสั่งการที่เน้นย้ำมาโดยตลอดในเรื่องการบูรณาการการทำงานร่วมกับของกรมปภ.กับองค์กรปกครองท้องถิ่น ในบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเพื่อช่วยเสริมการทำงานที่เป็นช่องว่างเพื่อการแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

////

Related posts