เลขาธิการ ศอ.บต. เผยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับพื้นที่ให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในทุกมิติ และ ศอ.บต. เร่งแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบให้เข้าสู่สถานณ์การปกติโดยเร็ว

เลขาธิการ ศอ.บต. เผยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับพื้นที่ให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในทุกมิติ และ ศอ.บต. เร่งแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบให้เข้าสู่สถานณ์การปกติโดยเร็ว

 


วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม Leegardens Hatyai อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ร่วมบรรยายพิเศษด้านทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคใต้ (ตอนล่าง) ในงานประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 / 2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตลอดจนนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล บุคลากรของเทศบาล เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก


ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการสานพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เพราะทุกคนมาจากทุกพื้นที่ และทุกภูมิภาค การที่ทุกคนมาเยือนภาคใต้ในครั้งนี้ อาจมีโอกาสความร่วมมือการทำงานร่วมกันสานพลังกันระหว่างภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงภาคอีสาน แลกเปลี่ยนสินค้า การท่องเที่ยว และกิจกรรมต่าง ๆ ถือเป็นมิตรหมายที่ดี และขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่าง


และต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น กำลังคลี่คลายและหลายอย่างกำลังเดินทางเข้าสู่มิตรหมายที่ดีขึ้น แต่ยังพบกับปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่รัฐบาล โดย ศอ.บต. กำลังใช้ความพยายามสุดความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความสันติสุข พร้อมยังเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย และทั่วโลก มาเยือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สักครั้งในชีวิต เพราะภาคใต้ตอนล่างนั้น พร้อมเชื่อมโยงจับมือแลกเปลี่ยนกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ และเชื่อว่าสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับปักษ์ใต้บ้านเราให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในทุกมิติให้กลับคืนสู่พื้นที่ปลายด้ามขวานอีกครั้ง


นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวอีกว่า เทศบาลเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินมาอย่างยาวนาน โดยถือเป็นหน่วยที่มีความใกล้ชิด และสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว เทศบาลยังมีบทบาทสำคัญในการบำรุงรักษาและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้วางแผนงานเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
………………………………………………………………………………

ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / ตนัย มีชัย
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

Related posts