ศอ.บต. เร่งรัดงานพัฒนา จชต. ติดตามแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ศอ.บต. เร่งรัดงานพัฒนา จชต. ติดตามแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พช.)พร้อมด้วย นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (วธ.) นางเยาวภา พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (ปภ.) และเจ้าหน้าที่กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ม.2 บ้านโคกไผ่ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565

โดยที่ประชุมมีการบรรยายผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมธนาคารแพะสันติสุขตำบลพร่อน 2 ภายใต้โครงการดังกล่าว ในปี 2562 โดยขณะนี้ทางกลุ่มได้มีการรวมสมาชิกกว่า 10 ราย เพื่อขับเคลื่อนงาน ผ่านการเห็นชอบจากศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ปัจจุบันมีแพะที่เลี้ยงอยู่ 66 ตัว และมีแผนขยายพันธุ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิก และประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคง

คณะยังเดินทางเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ณ ม.3 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนในพื้นที่ จากนั้นลงพื้นที่รับฟัง การดำเนินงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. นำโดยกองประสานและเร่งรัดการพัฒนา จชต. มีแผนงานลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานในลักษณะเช่นนี้ทุกจังหวัด โดยมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 นี้ด้วย

Related posts