สตูล สหกรณ์จังหวัดสตูล จัดโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

สตูล สหกรณ์จังหวัดสตูล จัดโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรีสหกรณ์จังหวัดสตูล พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าแปลงเกษตรผสมผสานของของนายศราวุธ ใจเพชร เกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดสตูล


นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่า โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรเป็นโครงการซึ่งนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาทำอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น หรือคนเมืองที่ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครหรือในต่างจังหวัด กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรในบ้านเกิด โดยการส่งเสริมและแนะนำให้เกษตรกรเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ในท้องถิ่น สนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตตลอดจนการจัดหาตลาดรองรับ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่สหกรณ์และสมาชิกเกษตรกร พร้อมทั้งส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต เพื่อให้เกษตรกรได้มีอาชีพที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ จำนวน 18 ราย สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 แห่ง โดยได้คัดเลือกลูกหลานเกษตรกรที่มีความพร้อม จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายศราวุธ ใจเพ็รช 2.นางสาวบุญส่ง แจ่มจำรัส 3.นางสาวนิศาชน ทองดี และ 4. นางสาวอารดา อุมาจิ เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในปี พ.ศ. 2565โดยได้ขับเคลื่อนโครงการผ่านเวทีการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่าง ๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ด้านการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีการผลิต การปลูกผักอินทรีย์ การสร้างเครือข่ายและการตลาด ด้านการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ การแบ่งที่ดินทำกินที่มีทรัพยากรจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรด้านปศุสัตว์ เทคนิคการผลิตอาหาร ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตรอีกด้วย


นายศราวุธ ใจเพชร อายุ 36 ปี จบปริญญาตรีสาขาวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เคยทำงานด้านออเกไนเซอร์ในกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 8 ปี ก่อนกลับมาทำการเกษตรที่บ้านเพื่อสืบทอดเจตนารมย์ของบิดามารดา เมื่อเห็นโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงมีความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพราะเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ โดยปัจจุบันทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด บนเนื้อที่42ไร่แบ่งเป็น 4 แปลง ประกอบด้วย 1 ปาล์มน้ำมัน 7 ไร่ ยางพารา 7 ไร่ 2 จำปาดะ จำนวน 22 ไร่ และแปลงเกษตรผสมผสาน จำนวน 6 ไร่ ปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ จำปาดะ ลองกอง และเลี้ยงปลาในบ่อดิน อาทิ เช่น ปลาดุก ปลานิล ปลาสวาย โดยเน้นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี
หากผู้ใดจนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่เพจเฟสบุค:I’m Champadah, facebook: JP Sarawoot,
ID Line:iamsportและเบอร์โทรศัพท์ 084-196-3619

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

 

Related posts