โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 จับมือ วิสาหกิจชุมชนบ้านฉางมาหาสุข ส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐ กิจชุมชน

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 จับมือ วิสาหกิจชุมชนบ้านฉางมาหาสุข ส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐ กิจชุมชน

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงาน วิสาหกิจชุมชนบ้านฉางมาหาสุข จัดกิจกรรม พัฒนาเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจชุมชน โดยความร่วมมือและสนับสนุน จาก โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (PMSC) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD)


กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายผู้นำเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจชุมชน เริ่มต้นในพื้นที่ อ.บ้านฉางและใกล้เคียง ซึ่ง วันนี้มีกิจกรรมเชิงวิชาการ โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม นาย ธงชัย ขวัญบุรี หัวข้อ “เติมเต็มสิ่งแวดล้อม ปลูกสำนึกรักษ์ต้นไม้ “ นายอุทัย ฝ่ายสัจจา ห้วข้อ “ ใช้ชีวิตกับธรรมชาติแบบสุขใจ สร้างรายได้มีความสุข” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม การลงพื้นที่เรียนรู้และสำรวจต้นไม้ใหญ่ พันธุ์ไม้ สิ่งแวดล้อมต่างๆในพื้นที่ ฯ และ การจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ฯ

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ควบคู่กับวิชาการ และความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนที่เข้าร่วมจาก โรงเรียน วัดสุวรรณรังสรรค์ และ โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.บ้านฉาง จำนวน 30 คน มีผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน บริษัทฯที่ร่วมสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นายชาญชัย สอดส่อง ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า แนวคิดด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการสร้างเศรษฐกิจชุมชนเรามีการทำงานมาก่อนหน้านี้แล้ว ในนามของวิสาหกิจชุมชนมาหาสุข อ.บ้านฉาง และจะขยายแนวคิดนี้สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมพัฒนาสานต่อในการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลดีต่อชุมชนคนบ้านฉางและใกล้เคียงโดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมาย และพัฒนาสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

 

Related posts