โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช” จังหวัดพะเยา โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช” จังหวัดพะเยา โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์, การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า นั้น
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 34 ได้ดำเนินการจัดตั้ง “โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช” อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้แก่ทหารกองประจำการสู่การเป็นทหารพันธุ์ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา
สำหรับ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 ไร่ รายละเอียดดังนี้


1. โครงการปลูกต้นพริกไทยพันธุ์ซีลอน ใช้พื้นที่ปลูกจำนวน 1 ไร่ 3 งาน มีเสาพริกไทย จำนวน 300 เสา เสาละ 3 ต้น รวมทั้งสิ้น 905 ต้น สามารถเก็บผลผลิตพริกไทยได้ เมื่ออายุครบ 9 – 10 เดือน สำหรับผลผลิตพริกไทยจะส่งไปยัง วังสระปทุม เพื่อแปรรูปเป็นพริกไทยดองต่อไป
2. โครงการทดลองเพาะเห็ดฟางในภาชนะรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นภาชนะจากงานจักรสานพื้นบ้าน และภาชนะที่เหลือใช้จากครัวเรือนจำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ท่อซีเมนต์ สุ่มไก่ ตะกร้าไม้ไผ่ ตะกร้าพลาสติก ยางรถยนต์ กะละมังพลาสติก กระด้งไม้ไผ่ แบบกองสูง และแบบกองเตี้ย โดยมีเกษตรจังหวัดเป็นผู้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการเพาะเห็ดฟาง


3. โครงการปลูกสมุนไพรสำหรับทำลูกประคบ ได้ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ว่านนางคำ หัวไพล ขมิ้น ข่า มะกรูด พิมเสน และการบูร เพื่อใช้นำมาเป็นวัตถุดิบ สำหรับการทำลูกประคบใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ข้อต่อเส้นเอ็น แผลฟกช้ำ และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
4. โครงการปลูกฟ้าทลายโจร เพื่อสนับสนุนการผลิตยารักษาโรคโควิด-19 หน่วยได้ดำเนินการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 11 แปลง มีต้นฟ้าทะลายโจรจำนวน 800 ต้น สำหรับต้นฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณรักษาอาการไข้ทั่วไป เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โดยปัจจุบันได้มีการนำไปใช้รักษาผู้ป่วย โควิด-19 ซึ่งหน่วยได้วางแผนเก็บเกี่ยวยอดอ่อนและใบในเดือนมิถุนายนจากนั้น นำเข้ากระบวนการผลิตแปรรูปเป็นแคปซูลเพื่อแจกจ่ายต่อไป
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล, ความรู้ความสามารถ และยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป

********************************

คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
30 มิถุนายน 2565
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts