ปปส.ภาค 6 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มี ผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2565

ปปส.ภาค 6 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มี ผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน จัดงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2537เป็นต้นมาโดยในปีนี้มีการจัดงานในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ Live Streaming พร้อมส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปยัง สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1-9 ทั่วประเทศ และสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook ของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้รับเกียรติจาก นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปปส. ภาค 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 และส่งสัญญาณภาพไปยังทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและผู้มอบโล่ฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 6 กล่าวถึงการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ว่า “การจัดพิธีมอบโล่ฯในปีนี้มีการถ่ายทอดสดออนไลน์ส่งสัญญาณไปทั่วประเทศพร้อมกันโดยขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ได้รับโล่ในวันนี้ทุกท่านที่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำหรับ ปี 2565 นี้ มีผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย โดยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่
1. นางดวงดาว ศรียากูล แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


2. พันตำรวจโท กิตติคุณ รักแจ้ง รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแก่งโสภา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ระดับดีเด่น ด้านการส่งเสริม การแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. พันตำรวจเอก สุเทพ ประภากรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ระดับดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติด และ เงินสนับสนุนจากมูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน
4. นางชุติมา นรมัตถ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ระดับดีเด่น ด้านการบำบัด ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติด
5. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ระดับดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด
นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดโดยมอบโล่ให้แก่ผู้เสียสละในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 5 ราย ได้แก่


1. พันตำรวจโท ปพน โสพัฒน์ รองผู้กำกับการปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านสวน
2. ร้อยตำรวจเอก บุญญัติ โทจำปา สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร
3. ร้อยตำรวจเอก ประเสริฐ วรรณไพบูลย์ รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรวังหว้า
4. ร้อยตำรวจเอก สุพิเชต ตามพระหัตถ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองฉาง
5. ดาบตำรวจ ธนกฤต ใจยง ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง
และมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นใน ปี 2565 จำนวน 5 ราย ได้แก่


1. ร้อยตำรวจเอก สมศักดิ์ บัวชื่น รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม
2. ดาบตำรวจ สุนทร ศรีรุน ผู้บังคับหมู่สืบสวนปฏิบัติราชการชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
3. นางสาวลีลา ศิริบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4. พ.ต.อ.เทียน สายฟ้าแลบ ผู้กำกับการ กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี ตำรวจภูธร ภาค ๖
5. นางกรรณิการ์ สุจริตจันทร์ ข้าราชการบำนาญ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

โดยนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร/เครือข่ายโดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจเสียสละและเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมที่ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อสร้างครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติของเราและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกหลานของเราปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts