นิพนธ์ ลั่น ปชป.ทำนโยบายพัฒนาคน สวัสดิการสังคม สร้างจุดแข็งให้ประเทศมาตั้งแต่อดีต ยก กม.กระจายอำนาจฯ ทำให้ชนบทพัฒนาสู่เมืองขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่จนถึงปัจจุบัน

นิพนธ์ ลั่น ปชป.ทำนโยบายพัฒนาคน สวัสดิการสังคม สร้างจุดแข็งให้ประเทศมาตั้งแต่อดีต ยก กม.กระจายอำนาจฯ ทำให้ชนบทพัฒนาสู่เมืองขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่จนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเวทีการประชุมระดมความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาเขารูปช้าง โดยมีนายสรรเพชญ บุญญามณี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต1 พรรคปชป. สงขลา นายจักธร สุริแสง นายกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นายศิริชัย เอกพันธ์ รองประธานสภาอบจ.สงขลา นายนราเดช คำทัปน์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา พร้อมด้วยกรรมการสาขาพรรคปชป.เขต 1 สงขลา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกพรรคปชป. ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็น

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคปชป.กล่าวว่า ดีใจที่ได้เห็นทีมงานสาขาพรรคปชป. และนายสรรเพชญ ที่ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นพื้นฐานของการจัดกิจกรรมในทุกพื้นที่ ผมในฐานะรองหัวหน้าพรรค ที่ต้องดูแลสาขาพรรคทั่วประเทศ วันนี้ผมเดินทางมาเกือบทุกจังหวัด ฐานะที่ได้รับมอบหมายจากพรรคปชป.ให้ดูแลสมาชิกพรรค ดีใจในหลายพื้นที่ที่สาขาพรรคมีความเข้มแข็ง มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกพรรค ในเขตเลือกตั้ง วันนี้ในเขตเลือกตั้งที่1 เริ่มต้นด้วยตำบลเขารูปช้าง จึงถือเป็นกิจกรรมที่ดี พี่น้องจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาพื้นที่เขารูปช้าง หรือสิ่งที่พี่น้องคิดว่าจะพัฒนาเขารูปช้างไปในทิศทางไหน เราโชคดีที่มีความเป็นหนึ่งเดียว ทั้งเทศบาล สจ.สท.และอบจ.ดังนั้นมีอะไรในระดับเทศบาลก็สามารถไปคุยกับ อบจ.ได้ในระดับหนึ่ง หรือ อบจ.มีงบประมาณไม่พอก็ ผมในฐานะอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลก็จะพยายามที่จะหางบประมาณมาลงได้ ไม่ว่าในเรื่องของน้ำเสียในคลองสำโรง ก็จะหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ปัญหาตรงนี้ได้ นี่คือการประสานกันมาแก้ปัญหา ซึ่งทุกระดับสามารมาประสานกันได้หมด

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า อยากฝากพวกเราทุกคนได้พูดถึงการทำงานของพรรคปชป. ในยุคท่านชวน หลีกภัย เริ่มทำนโยบายความเจริญสู่ภูมิภาคด้วยสามกระจายคือกระจายอำนาจ กระจายรายได้ กระจายโอกาส เช่นริเริมก่อสร้างถนนสี่เลนทั่วประเทศ ทำนโยบายในเรื่องให้ลูกหลานได้กินนมโรงเรียนจนถึงทุกวันนี้ เริ่มตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็ก จนถึงระดับชั้น ป.6 ในยุคนั้นปชป.คิดสร้างคน สมัยเป็นรัฐบาลจึงขอเข้ามาดูแล อยู่ 2 กระทรวงคือสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาคนเป็นหลัก รวมถึงนโยบายการตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคน ไม่ให้เอาการศึกษามาเป็นอุปสรรคในเรื่องของความรวย ความจน ทำให้ทุกคนได้เรียนนี่ก็เป็นสิ่งที่พรรคปชป.ทำ รวมถึงการให้เงินค่าตอบแทนกลุ่ม อสม. นี่ก็เป็นสิ่งที่ปชป.ได้ทำ เพราะนี่คือจุดแข็งของประเทศไทยในเรื่องของสาธารณสุข นี่คือสิ่งที่พรรคต้องดูแลกระทรวงสาธารณสุข และสิ่งหนึ่งที่พรรคปชป.กำลังทำอยู่ในเวลานี้คือเรื่องสวัสดิการของ อสม. ทำในเรื่องของเงินฌาปนกิจ ซึ่ง อสม.สามารถเอาเงินตรงนี้ไปกู้ได้ โดยได้ประกาศเป็นนโยบายแล้ว การทำเรื่องของการประกันสุขภาพรักษาฟรีทั้งครอบครัว ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของพรรค ในการรักษาทุกโรค อีกนโยบายหนึ่งคือในเรื่องของเงินผู้สูงอายุ มาจนถึงทุกวันนี้เช่นกัน

เราส่งเสริมให้คนมาลงทุนเพื่อที่จะเก็บเงินเหล่านี้มาดูแลในเรื่องของสวัสดิการ ซึ่งจะมาดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตของทุกคน นี่คือจะบอกว่าเราต้องช่วยกันบอกกล่าว ในยุคของท่านจุรินทร์ ในเรื่องของการประกันรายได้ของเกษตรกร นี่คือเงื่อนไขหลักในการเข้าร่วมรัฐบาล จึงถือโอกาสนี้ฝากไว้กับทุกคน พรรคปชป.ก้าวสู่ปีที่ 77 ประสบการณ์ทางการเมืองผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนาน พรรคปชป.มีระบบและไม่มีใครเป็นเจ้าของพรรค ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาคเหมือนกันหมด นี่คือสถาบันทางการเมือง หรืออุดมการณ์ทางการเมือง ที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึงพรรคจะกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากที่สุด ยุคนายชวนจึงเกิด อบต. เทศบาล อบจ.เกิดขึ้น นี่คือการกระจายอำนาจ
สมัยป่าเปรมเป็นนายก ก็ได้มาทำในเรื่องของความยากจน เราจึงมาทำในเรื่องการแก้ความยากจนในชนบท ดังนั้น พรรคปชป.จึงเปลี่ยนจากชนบทที่ขาดแคลนเสียทุกอย่างในอดีตให้เป็นเมือง มีความเจริญ ซึ่งในยุคนีจึงเกิดเมืองขนาดเล็ก เมืองขนาดกลาง และเมืองขนาดใหญ่ นี่คือผลพวงของการกระจายอำนาจ ที่ปชป. ยกฐานสภาตำบลให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล


“ผมมีความเชื่อว่าถ้าประเทศไทยทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศไทยก็เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย รวมถึงการจัดที่อยู่ทำกินให้กับประชาชนอย่างเพียงพอทั่วประเทศ นี่คือนโยบายจากพรรคปชป. ในเรื่องการประกันรายได้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนการใข้จ่ายจากภาคเกษตรกรรม วันนี้จึงอยากเห็นเราตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วส่งข้อความที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการอบรมออนไลน์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของพี่น้อง เป็นการลดค่าครองชีพ สร้างรายได้ โดยใช้เทคโนโลยี่รวมถึงการรวมตัวกันให้มีความเข้มแข็ง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ พร้อมทั้งการรับสมัครสมาชิกใหม่ๆ เพื่อที่จะมาร่วมกันศึกษาระดมความคิดเห็นในการร่วมกันพัฒนาเขารูปช้าง พัฒนาสงขลา และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคปชป. นายนิพนธ์ กล่าว

///

Related posts