ร้อง สส.ขอทำกินในที่พัสดุ

ร้อง สส.ขอทำกินในที่พัสดุ

 


4 กรกฎาคม 2565 ด้วยกลุ่มราษฎรชุมชนร่วมใจไทยสี่ภาค ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ 2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ได้ร้องเรียนต่อ สส.เดชอิศม์ ขาวทอง และ สส.สุภาพร กำเนินผล ว่าได้รับผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (ตามมติ ครม.) และทางรัฐพยายามผลักดันผู้ที่อยู่อาศัยทำกินในที่ดินราชพัสดุที่อยู่มาแต่เดิมให้อพยพออกจากพื้นที่ โดยที่รัฐยังไม่จัดให้ประชาชนมีที่อยู่ทดแทนอย่างเหมาะสม (ตาม รธน. มาตรา 71 และ 72(3)) จึงทำให้ประชาชนหลายครอบครัวได้รับความเดือดร้อน

การนี้ สส.จึงมอบหมายให้ นายอดุลย์ สงดวง นายเพทาย ศรีไตรรัตน์ ลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ร้อง จึงได้สรุปความเสนอเรื่องให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ช่วยเป็นสื่อกลางประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ผู้ด้วยโอกาสได้เข้าถึงนโยบายรัฐบาล คือ การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดต่อไป

 

Related posts