ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลผลิตลองกองออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 จังหวัดสุโขทัย โดยที่ประชุมมีมติ พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลผลิตลองกองออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณผลผลิต 1,000 ตัน และพิจารณาร่างประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลผลิตลองกองออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565

Related posts