!!! อบต .กง จ.สุโขทัย ! จัด ตัดผม ให้ผู้สูงอายุฟรี โดย วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก. ..

!!! อบต .กง จ.สุโขทัย ! จัด ตัดผม ให้ผู้สูงอายุฟรี โดย วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก. ..

วันนี้ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. นายสนั่น เส็งเข้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมตัดผมนักเรียน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ชุมชน ลดค่าใช้จ่ายและเพื่อเชื่อมความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ในสายงานของนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ที่ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชน ที่ อบต.กง อำเภอกงไกรลาศ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2565 โดยการประสานงานของ นายอำนวย รักฉาย อดีตสจ . อำเภอกงไกรลาศ ซึ่งได้ ประสานงาน ในโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชน ได้รับ การตัดผมฟรี ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ จาก นางสาวขวัญหล้า นามหัน
ครูพิเศษสอน วิชาเสริมสวย-ตัดผมชาย


วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ที่ได้นำนักเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาตัดผมชาย เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชาชีพได้ฝึกประสบการณ์ตรง และเพิ่มพูนทักษะความชำนาญและเป็นการให้บริการต่อบุคคลทั่วไป
ซึ่งในการนี้ ทางนายอำนวย รักฉาย ยังได้ประสานงานกับผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ให้ไปตัดผมฟรี ที่ อบต.บ้านใหม่สุขเกษม และ อบต.ไกรนอก ในพื้นที่ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อีกด้วย ซึ่ง จังหวัด พิษณุโลก และ จังหวัดสุโขทัย ในการเข้าพื้นที่ ของทางวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จึงสะดวก ในการฝึกนักเรียนในการปฏิบัติจริงในครั้งนี้ด้วย…

### ทัศนา บัวคำ /ภาพ ข่าว

Related posts