พิษณุโลก สสส. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับภูมิภาค เพื่อรณรงค์และเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนผ่านระบบ ติดเหล้ายัง.com ภาคเหนือตอนล่าง

พิษณุโลก สสส. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับภูมิภาค เพื่อรณรงค์และเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนผ่านระบบ ติดเหล้ายัง.com ภาคเหนือตอนล่าง


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น ห้องประชุม 2302 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เป็นประธานเปิดกิจกรรมและชี้แจงทิศทางการรณรงค์เฝ้าระวังด้วยระบบ ติดเหล้ายัง.คอม
ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า จากการสำรวจอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าในปี พ.ศ.2564 มีการดื่มมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดน่าน มากถึงร้อยละ 43.3 ส่วนการดื่มแอลกอฮอล์สถานที่ที่มีการดื่มมากสุดคือ ที่บ้านตนเอง/ผู้อื่น ร้อยละ 86.8 , ดื่มที่ร้านจำหน่าย ร้อยละ 66.5 และการดื่มที่งานเทศกาล/งานประเพณี ร้อยละ 59.4


ทั้งนี้กลยุทธ์ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาตินั้น จึงต้องเริ่มจากการควบคุมและจำกัดการเข้าถึง ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม คัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา รวมถึงการควบคุมโฆษณาส่งเสริมการขาย ให้ขึ้นราคาระบบภาษี สร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่ม และสนับสนุนบริหารการจัดการที่ดี ดังนั้นเว็บไซต์ ติดเหล้ายัง.com จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมจัดทำบันทึก และประเมินผลการติดแอลกอฮอล์ ซึ่งในกรณีที่พบว่าติดแอลกอฮอล์ จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อรักษาอาการจากทางการแพทย์ ทั้งนี้อยู่ที่ความสมัครของประชาชนที่สนใจเลิกเหล้า


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts