พิษณุโลก โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมพระนเรศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 และสอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถการทำงานของบุคลากร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts