สุโขทัยเมืองมรดกโลก

สุโขทัยเมืองมรดกโลก

 


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.
นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีถวายทียนพรรษา พร้อมด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี และได้รับความเมตตาจากพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร(วัดพระปรางค์) เป็นประธานคณะสงฆ์


ในการนี้ นางบุญชู สาดี วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย นางสาวปริณดา สิงห์ลอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมถวายเทียนพรรษาในพิธีครั้งนี้ด้วย จำนวน ๑ ต้น
ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19)

 

 

Related posts