ผอ.ศปพร. เปิดการฝึกทบทวน โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) เน้นย้ำการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง เสริมสร้างความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส

ผอ.ศปพร. เปิดการฝึกทบทวน โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) เน้นย้ำการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง เสริมสร้างความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองร้อยอิสระ (อรบ.ยี่งอ, อรบ.บาเจาะ, อรบ.ไพรวันเจ๊ะเห) โดยมี พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 / หัวหน้าคณะทํางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะที่ 3
วิทยากรจากหน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ , หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดยชุดควบคุมที่ 954 พร้อมด้วยส่วนที่เกี่ยวร่วมให้การต้อนรับ โดยการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ./อรม.) ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 มีทั้งหมด 9 รุ่น จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2565 ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งมียอดผู้เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ จำนวน 90 คน

สำหรับการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก สามารถใช้อาวุธประจํากายได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกนําความรู้ที่ได้รับ ไปบูรณาการประยุกต์ และขยายผลในการฝึกทบทวนพิเศษให้กับ สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านของตนเอง รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก ได้รับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่, ยุทธวิธีฝ่ายตรง ข้ามและบทเรียนจากการรบในพื้นที่, วิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายใน การก่อเหตุ, วิธีแก้ไขสถานการณ์กรณีถูกลอบทําร้าย และรับทราบถึงแผนการรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน และตําบล ของตนเองตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในหน้าที่ของการเป็นราษฎรรักษาหมู่บ้านเสริมสร้าง วินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น สร้างความคุ้นเคยและให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเหนือสิ่งอื่นใด จะเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี ความหวงแหนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงพลังในความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่และยึดมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชเสาวนีย์แม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สืบไป

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว กล่าวว่า กระผมมีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็น ประธาน ในพิธีเปิด การฝึกทบทวนพิเศษ กองร้อย อรบ.ยี่งอ ,กองร้อย อรบ.บาเจาะ และ กองร้อยไพรวันเจ๊ะเห ในวันนี้ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ยังมุ่งหวัง ให้ผู้รับการฝึกทุกท่านได้มีความรอบรู้ ในเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ ยุทธวิธีฝ่าย ตรงข้ามการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย และการแก้ไขปัญหากรณี ถูกลอบทําร้าย รวมทั้งความสํานึกในหน้าที่ของการเป็นราษฎรอาสารักษา หมู่บ้าน เสริมสร้างความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น สร้างความคุ้นเคย และให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเหนือสิ่งอื่นใด จะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และหวงแหนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ โดยการฝึกครั้งนี้ ผมขอให้ผู้รับการฝึกทุกท่าน มีความอดทน และ มุ่งมั่นต่อการฝึก เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี และยึดมั่นตาม พระราชเสาวนีย์แม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท้ายที่สุดน้ี ผมขอขอบคุณผู้รับผิดชอบการฝึก เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง วิทยากร ชุดครูฝึก รวมถึงผู้รับการฝึกทุกท่าน และขออาราธนาสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ที่ทุกท่านเคารพนับถือ
ขอเดชะพระบารมีแห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาล พระราชทานพรให้ทุกท่านประสบ ความสําเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง แคล้ว คลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และมีความสุขตลอดไป

Related posts