พิษณุโลก สโมสรซอนต้าพิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ตัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระชนม์พรรษารัชกาลที่ 10

พิษณุโลก สโมสรซอนต้าพิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ตัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระชนม์พรรษารัชกาลที่ 10

 


วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอนครไทย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10 โดยมี นางพรรณนภา ปีตะนีละผลิน นายกสโมสรซอนต้าพิษณุโลก พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทานกองทัพภาคที่ 3 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลบ่อโพธิ์ นักเรียน ประชาชน จำนวน 500 คน ร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10


เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ซึ่งจะทรงมีพระชนมายุครบ 70 ปี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นี้ สโมสรซอนต้าพิษณุโลก ได้ร่วมมือ
กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ จัดทำโครงการปลูกป่าต้นน้ำ ที่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และสนองพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา
และต่อยอด โครงการในพระราชดำริทั้งปวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


เหตุผลที่สโมสรเลือกทำกิจกรรมนี้ที่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย เนื่องจากป่าต้นน้ำเหนือบ่อ
เกลือพันปีถูกบุกรุกมากขึ้น จึงเกิดผลกระทบต่อการผลิตเกลือสินเธาว์ ซึ่งเคยเป็นยุทธปัจจัยสำคัญของ
เมืองบางยางหรือเมืองนครไทยในอดีต แม้ชาวบ้านจะพยายามใช้จารีตประเพณีดั้งเดิมธำรงรักษาวิธี
ผลิตเกลือและป่าต้นน้ำไว้แล้วก็ตาม นอกจากนี้ ยังทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ กำลัง
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทำโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าและการให้บริการที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำซึ่งเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในการที่จะเปิดประตูจากจังหวัดพิษณุโลกสู่ภาคอีสานและเมืองหลวงพระบาง
ของ สปป.ลาว ต่อไปในอนาคต


สโมสรซอนต้าพิษณุโลก สังกัดเขต 6 ภูมิภาค 17 ขององค์กรซอนต้าสากล สมาชิกองค์กร
สตรีแห่งสหประชาชาติ มีพันธกิจสำคัญ คือ การเสริมพลังสตรีด้านสวัสดิภาพ การศึกษา
เศรษฐกิจ และอื่นๆ เพื่อความมั่นคงในชีวิต ครอบครัวและสังคม มีความปรารถนาดีต่อพี่น้องชาว
ตำบลบ่อโพธิ์ จึงเรียนเชิญพันธมิตรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งครูอาจารย์และ
นักเรียนจิตอาสา และสโมสรอินเตอร์แรคค์ ซึ่งมีสโมสรโรตารีนเรศวรและสโมสรโรตารี่พิษณุโลก ภาค
3360 เป็นพี่เลี้ยง เพื่อร่วมกันปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ 10 ในวันนี้

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts