การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2565 ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการภายนอก อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, กสทช.ภาค 4, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, เทศบาลนครหาดใหญ่, สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่,

สื่อมวลชนท้องถิ่น, ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าว อสมท.,ไฮเคเบิลทีวี และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อาทิ อป.มช. ผู้ดำเนินการเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพื่อนำความรู้และข้อมูลจากการอบรมนำไปเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง ลดความเสียหายจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีวิทยากรผู้มากความสามารถ บรรยายให้ความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย การ Workshop การเขียนแผนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต นำเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานด้วย

 

Related posts