ศรีสะเกษ นอ.โพธิ์ศรีสุวรรณนำจิตอาสาพระราชทานสร้างบ้านให้ประชาชนที่ยากไร้

ศรีสะเกษ นอ.โพธิ์ศรีสุวรรณนำจิตอาสาพระราชทานสร้างบ้านให้ประชาชนที่ยากไร้

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านโนน หมู่ที่ 12 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวนงเยาว์ พรหมทา พัฒนาการอำเภอ นายกิติ ร่มแก้ว ปศุสัตว์อำเภอ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาตำบลอีเซ ร่วมกันสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจนราย ดำเนินการสร้างบ้าน ให้กับครัวเรือนยากจน ราย น.ส.ทองดี ขึ้นเสียง ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ประสบปัญหามิติที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบบ้านพอเพียงจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จำนวน 20,000 บาท ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 3,000 บาท และเงินทอดผ้าป่าของตำบลอีเซ

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP และครัวเรือนยากจนที่สำรวจเพิ่มเติมที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงและมิติด้านรายได้ รวมทั้งสิ้น 37 ครัวเรือนแยกเป็นมิติด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง จำนวน 30 ครัวเรือน มิติด้านรายได้จำนวน 3 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีปัญหาทั้งมิติด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงและมิติด้านรายได้จำนวน 4 ครัวเรือน โดยได้รับงบประมาณในการสร้าง/ซ่อมแซมบ้าน ดังนี้ งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จำนวน 18 หลัง ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 360,000 บาท งบประมาณในการสร้างบ้านจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 1 หลังเป็นเงิน 50,000 บาท

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (ศจพ.อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ) ได้จัดตั้งกองทุนสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับครัวเรือนยากจนโดยมีเงินในบัญชีกองทุนจำนวน 73,000 บาท เงินจากการทอดผ้าป่าและระดมทุนเพื่อเป็นกองทุน ศจพ.ตำบลเพื่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้าน ให้กับครัวเรือนยากจน ดังนี้ กองทุน ศจพ.ตำบลโดด จำนวน 151, 444 บาท กองทุน ศจพ.ตำบลอีเซ จำนวน 103, 069 บาท กองทุน ศจพ.ตำบลผือใหญ่จำนวน 66,125 บาท กองทุน ศจพ.ตำบลเสียว จำนวน 53, 347 บาท กองทุน ศจพ.ตำบลหนองม้า จำนวน25,000 บาท รวมงบประมาณในการสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้านให้กับครัวเรือนยากจน จำนวน 881,985 บาท โดย ศจพ.อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565/////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts