ศรีสะเกษ ชนมณัฐ รอดบุญธรรม มอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ ชนมณัฐ รอดบุญธรรม มอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านกาดำ ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี โดยมีนายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องศรีสะเกษ นายสมเกียรติ เข็มมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านกาดำ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมในพิธีมอบบ้านให้แก่นายไสว บัวพันธ์ และครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมของ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณต่อไป

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า ตามที่ จ.ศรีสะเกษและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี นั้น อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ โดยผู้นำหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จากครัวเรือนเป้าหมาย แบบชี้เป้า Thai Poverty Map and Analytics Platform (TPMAP) และข้อมูลที่ได้จัดเก็บเพิ่มเติม จากระบบสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ) ผ่านระบบ Thai QM ด้านที่อยู่อาศัย ได้พิจารณาคัดเลือก นายไสว บัวพันธ์ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 12 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และจังหวัดศรีสะเกษ ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ประสบความทุกข์ยาก ตามมติที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ


นายสมเกียรติ เข็มมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านกาดำ กล่าวว่า นายไสว บัวพันธ์ อายุ 47 ปี สมรสกับ น.ส.หนูพัด แสนสุข อายุ 37 ปี มีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ ดช.อนุวัฒน์ บัวพันธ์ อายุ 12 ปี และ ดญ.ณัฐจิราภา บัวพันธ์ อายุ 5 ปี กำลังศึกษาที่ ร.ร.บ้านโดด มีฐานะยากจนและประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องอาศัยอยู่บ้านของนายใจ บัวพันธ์ ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งสาธารณปูโภค ไม่มีห้องสุขา ที่อาบน้ำ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 7,500 บาท รายได้จากการทำงานรับจ้าง ทำงานที่กรุงเทพฯ

น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การสร้างบ้านหลังนี้ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 115,000 บาท โดยเป็นงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และงบประมาณสบทบจากเจ้าบ้าน จำนวน 5,000 บาท และจากผู้มีจิตศรัทธาพี่น้องชาวบ้านกาดำและตำบลโดด สนับสนุน จำนวน 15,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เทศบาลตำบลโดด ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโดด จิตอาสาพระราชทานและชาวบ้านกาดำ ได้บูรณาการร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างบ้าน ใช้เวลา 11 วัน จึงแล้วเสร็จ และได้มามอบบ้านให้กับ นายไสว บัวพันธ์และครอบครัว เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรต่อไป//////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts