ผอ.ศปพร. เปิดกิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” ในพื้นที่ จชต.ประจำปี 2565 เน้นย้ำปลูกฝังให้เยาวชนมี  จิตสำนึกรัก หวงแหน  พร้อมธำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ผอ.ศปพร. เปิดกิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” ในพื้นที่ จชต.ประจำปี 2565 เน้นย้ำปลูกฝังให้เยาวชนมี  จิตสำนึกรัก หวงแหน  พร้อมธำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ยะลา ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” พื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปี 2565 โดยมี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า กิจกรรมเยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกรัก หวงแหน พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยจะปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวทางโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะศาสตร์พระราชานั่นคือการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของการเดินทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งพาตนเอง ความพอมี พอกิน พอประมาณ อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เยาวชน สามารถดำรงชีวิตในภายภาคหน้าได้อย่างยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจงรักภักดี หวงแหน  และพร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่ง  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้  จนสามารถขยายผลการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง สามารถปฏิบัติตามได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งพาตนเอง ความพอมี พอกิน พอประมาณ  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนต่อไป

โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเยาวชนเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดำเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เยาวชนสร้างความคุ้นเคย และทำความรู้จักกันระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน ทั้งยังสอดแทรกอุดมการณ์ปฏิเสธความรุนแรง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

 

อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/3 ส.ค.65/086-2896806

Related posts