ศอ.บต. จัดอบรมส่งเสริมความรู้กฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศอ.บต. จัดอบรมส่งเสริมความรู้กฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอํานวยความเป็นธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนในนิติ อปท.จชต. สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้กฎหมายสิทธิมนุยษชนให้กับประชาชนประจำตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทั่วถึงและปกป้อง คุ้มครองสิทธิประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวรตยา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมกันนี้มี นายอรรถพล ปานพรหม รองอัยการจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ เอี่ยมปวัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา นางอาดีลา บูเดียะ ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอํานวยความเป็นธรรม ศอ.บต. ตลอดจน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิด

จากนั้นเวลา 13.30 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพบปะแก่ผู้เข้าอบรม พร้อมได้บรรยายพิเศษถึงบริบทการทำงานด้านกฎหมายในพื้นที่ โดยรองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายนั้น ที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ดำเนินการปฏิบัติงานภาคใต้แผนปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและคำมั่นโดยสมัครใจ ภายใต้กลไก UPR ซึ่งเป็นการตรวจสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐบาลภายใต้สิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติ (Human Rights Council) รอบที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2568) ในหมวดที่ 8 การอำนวยความยุติธรมม ข้อ 202 มีมาตรการป้องกัน การกดขี่และการปฏิบัติที่โหดร้ายอันเกิดจากผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการส่งเสริมความรู้กฎหมายสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนถือเป็นมาตรการหนึ่งที่ ศอ.บต. สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและคำมั่นโดยสมัครใจ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกฎหมาย รวม 50 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่นิติกร อบต.ในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอสงขลา จำนวน 37 คน เจ้าหน้าที่นิติกร อบจ. 4 จชต. ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา จำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่ยุติธรมมจังหวัด 4 จชต. (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา) จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จชต. จำนวน 5 คน

 

ข่าว / นางสาวนูรซาวานี มะเซ็ง (นักศึกษาฝึกงาน)
ภาพ / สุฮัยมี มามะ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

Related posts