อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “ท้องถิ่นปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 2

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “ท้องถิ่นปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 2


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “ท้องถิ่นปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแตว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มี นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกนิษฐิกา แพงลาด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเป็นการทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถป้องกันตนเองจากสารเสพติดได้ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร

โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจำนวน 409 คน และได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย รสผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก เดชชัย จำปาทอง รอง สว.กก.4 บก.ปคม. และ นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ ( หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง) มาเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้รับทราบ พร้อมกันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมได้มีการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทุกท่าน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก มาตรวจหาสารเสพติดผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเพื่อเป็นหน่วยงานสีขาวห่างไกลจากยาเสพติดต่อไป.


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts