เลขาธิการ ศอ.บต.พบปะศิษย์เก่าซาอุฯ กลุ่มจชต. ชื่นชม!!! เป้าหมายการจัดตั้งสมาคม โดยเฉพาะ…การรณรงค์ ให้สังคมอยู่กันอย่างสันติ ยึดแนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ภายใต้ การขับเคลื่อนมิติการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หนุนเสริม..เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย – ซาอุฯ หลังห่างหายกว่า 33 ปี

เลขาธิการ ศอ.บต.พบปะศิษย์เก่าซาอุฯ กลุ่มจชต. ชื่นชม!!! เป้าหมายการจัดตั้งสมาคม โดยเฉพาะ…การรณรงค์ ให้สังคมอยู่กันอย่างสันติ ยึดแนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ภายใต้ การขับเคลื่อนมิติการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หนุนเสริม..เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย – ซาอุฯ หลังห่างหายกว่า 33 ปี

วันนี้ (27 สิงหาคม 2565) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานพบปะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยซาอุดิอาระเบียในประเทศไทย กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย โดยมี นาย เชค มายิด มูฮัดหมัด อัลดุอัยยาน รักษาการที่ปรึกษากิจการศาสนาและวัฒนธรรม สถานทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียานายกสมาคมศิษย์เก่าซาอุดิอาระเบียแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักจุฬารัฐมนตรี ผู้แทนเอกอัครทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย ตลอดจนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียจากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สำหรับสมาคมนักเรียนเก่าซาอุดิอาระเบียในประเทศไทยเกิดขึ้นกว่า 40 ปี โดยเป็นความมุ่งของนิสิตอาวุธโสจากประเทศไทย เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อให้เป็นหน่วยงานรวบรวมศิษย์เก่าที่กระจัดกระจายอยู่หลายหลายพื้นที่ มีศักยภาพ ผลงาน ภายใต้องค์กรที่เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ 6 ประการ ประกอบด้วย 1. เพื่อเป็นที่พบปะและดำเนินกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นประโยชน์ระหว่างสมาชิก 2. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกและสังคม 3. รณรงค์ให้สังคมอยู่กันอย่างสันติ ยึดแนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 4. เป็นศูนย์รวมของสมาชิก บุคคล องค์กร หน่วยงานที่สนใจเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการกิจการที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม 5. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ และ6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด อีกทั้งยังได้มีมติชอบให้ใช้อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นสำนักงานใหญ่ของสมาคม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ที่ได้รวมตัวกันและจัดตั้งเป็นสมาคมนักเรียนเก่าซาอุดิอาระเบีย ในประเทศไทย ซึ่งเชื่อมั่นว่าสำหรับสมาคมนักเรียนเก่าซาอุดิอาระเบียในประเทศไทย จะเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในมิติด้านศาสนาวัฒนธรรมและการศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากที่ได้เห็นวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมทั้ง 6 ประการแล้วขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องการรณรงค์ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ยึดแนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและการเป็น ศูนย์รวมของสมาชิก บุคคล องค์การ และหน่วยงานที่สนใจเกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์ นี่คือสิ่งที่สังคมไทยใฝ่หา…เชื่อว่าสมาคมฯจะมีบทบาทที่สำคัญในภาคใต้และในประเทศไทยอย่างแน่นอน

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวต่ออีกว่า จากการเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการของ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น นำไปสู่การเปิดศักราชใหม่ของ ความสัมพันธ์ไทย – ซาอุดิอาระเบีย อย่าง สมบูรณ์ และการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งศอ.บต. ได้กำหนดแนวทางต่อยอดโอกาสจากการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อเร่งขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้มิติ ความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดิอาระเบีย ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) และเสนอคณะรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะเป็นทิศทางสำคัญที่จะยกระดับความร่วมมือ ๒ ประเทศ และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ในนามหน่วยงานรัฐบาลไทย ขอขอบคุณราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ที่สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือกิจการของชาวไทยมุสลิมในทุกด้านทุกมิติ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมพบปะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยซาอุดิอาระเบียในประเทศไทย (กลุ่มจังหวัด ชายแดนภาคใต้) ยังมีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยซาอุดิอาระเบียในการเสริมสร้างหลักดุลยภาพและสันติสุข” การเสวนาวิชาการหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ซาอุดิอาระเบียในการเผยแพร่คุณธรรมและพัฒนาการศึกษา” จากวิทยากรผู้ทรงวุฒิด้วย

 

Related posts