🚨📡เทศบาลเมืองพิจิตร จับมือ NT ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร เดินหน้าใช้เทคโนโลยี ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ “Phichit Smart City”

🚨📡เทศบาลเมืองพิจิตร จับมือ NT ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร เดินหน้าใช้เทคโนโลยี ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ “Phichit Smart City”


.
วันนี้ 30 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางน้ำบึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร บริษัท นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ “Phichit Smart City” ระหว่างเทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยบูรณาการระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Phichit Smart City) ตามนโยบายประเทศไทย 4.0


โอกาสนี้ ดร.สุรพล เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เทศบาลเมืองพิจิตร สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมกันดำเนินการบูรณาการระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาประเทศ ในการออกแบบโครงสร้างทั้ง Hardware และ Software ในการพัฒนาโครงข่ายระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข และการดูแลสิ่งแวดล้อมเมืองพิจิตร

โดยติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในแหล่งชุมชน ตลาดสด สวนสาธารณะ สำหรับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของภาครัฐ ประชาชน และรองรับภัยพิบัติ การพัฒนาระบบเสียงตามสาย สร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลและรับรู้ข่าวสารต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงขยายผลติดตั้งให้บริการ Wi-Fi พื้นที่ในสาธารณะทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร เพื่อบริการประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายและทั่วถึง

 

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
30 ส.ค. 65

Related posts