จังหวัดสงขลา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชน หมู่บ้าน และตำบลดีเด่น และรางวัลชนะเลิศ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565

จังหวัดสงขลา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชน หมู่บ้าน และตำบลดีเด่น และรางวัลชนะเลิศ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565

เมื่อวาน (30 ส,ค.65) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชน หมู่บ้าน และตำบลดีเด่น ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 และรางวัลชนะเลิศ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติ

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประจำทุกปี

เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีผลการดำเนินงานตอบสนองการทำงานและยกระดับการพัฒนาชุมชน ได้อย่างดียิ่ง เพื่อนำมาประกาศเกียรติคุณให้เป็นต้นแบบแก่ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชน หมู่บ้าน และตำบลอื่นๆ

จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีการพัฒนาต่างๆ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล หมู่บ้าน และชุมชน ที่มีผลการทำงาน สามารถเป็นต้นแบบได้ครบถ้วน

รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ได้แก่ ผู้นำ อช.(ชาย) คือ นายประเสริฐ หนูทอง ผู้นำ อช. ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา และผู้นำ อช.(หญิง) คือ นางฝาตีเหม๊าะ เภอหีม ผู้นำ อช. ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ

นายประเสริฐ หนูทอง ผู้นำ อช.ดีเด่น กล่าวว่า ภุมิใจมากที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมนดีเด่นครั้งนี้ โดยตนเองได้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมาต่อเนื่องและจัดตั้งเป็น”ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเกาะแต้ว” อ.เมือง จ.สงขลา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้สนใจ รวมถึงสถานศึกษา

“ได้ทุ่มเทให้กับุมชน สังคม ในกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ขอบคุณท่านผู้ว่าฯ ประธานมอบ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ร่วมด้วยช่วยกัน ผมจะทำความดีตอบแทนบุญคุณต่อไป จนลมหายใจสุดท่ายครับ”

#เกษมลิมะพันธุ์ #สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

Related posts