“นิพนธ์” เสนอตัดมาตรา6(2) ถกร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ…. เพื่อหาข้อสรุปในส่วนของกฏหมายฉบับนี้

“นิพนธ์” เสนอตัดมาตรา6(2) ถกร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ…. เพื่อหาข้อสรุปในส่วนของกฏหมายฉบับนี้

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Ca311 อาคารรัฐสภา เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ…. เพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรา 6 และ มาตรา 7 ของร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ…. ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โดยประธานเสนอให้ทบทวน มาตราที่6และ7ที่ประชุมได้มีมติให้ตัดมาตรา 6 (2) ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ออกไป เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับการดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่มีอยู่แล้ว ส่วนมาตรา7 ให้แก้ไขข้อความให้ชัดเจนขึ้นทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้นัดประชุมเพื่อทบทวนร่าง พ.ร.บ.ฯ และรายงานการประชุมในอาทิตย์ถัดไปอีกครั้ง ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎร​เพื่อพิจารณาต่อไป

Related posts