นิพนธ์ ออกประกาศมหาดไทย กำหนด 69 จังหวัด สำรวจเร่งรัดทำแผนที่ออกโฉนดที่ดิน เผย 3 ปีกว่า กรมที่ดินออกโฉนดไปแล้วกว่า 300,000 แปลง ยัน เป็นนโยบายสำคัญ ประชาชนได้ประโยชน์มาก เพราะที่ดินคือชีวิต

นิพนธ์ ออกประกาศมหาดไทย กำหนด 69 จังหวัด สำรวจเร่งรัดทำแผนที่ออกโฉนดที่ดิน เผย 3 ปีกว่า กรมที่ดินออกโฉนดไปแล้วกว่า 300,000 แปลง ยัน เป็นนโยบายสำคัญ ประชาชนได้ประโยชน์มาก เพราะที่ดินคือชีวิต

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมาได้มีการลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 69 จังหวัด ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย
1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดกาญจนบุรี
3. จังหวัดกาฬสินธุ์
4. จังหวัดกำแพงเพชร
5. จังหวัดขอนแก่น
6. จังหวัดจันทบุรี
7. จังหวัดฉะเชิงเทรา
8. จังหวัดชลบุรี
9. จังหวัดชัยนาท
10. จังหวัดชัยภูมิ
11. จังหวัดชุมพร
12. จังหวัดเชียงราย
13. จังหวัดเชียงใหม่
14. จังหวัดตรัง
15. จังหวัดตราด
16. จังหวัดตาก
17. จังหวัดนครนายก
18. จังหวัดนครปฐม
19. จังหวัดนครพนม
20. จังหวัดนครราชสีมา
21. จังหวัดนครศรีธรรมราช
22. จังหวัดนครสวรรค์
23. จังหวัดนราธิวาส
24. จังหวัดน่าน
25. จังหวัดบึงกาฬ
26. จังหวัดบุรีรัมย์
27. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28. จังหวัดปราจีนบุรี
29. จังหวัดปัตตานี
30. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31. จังหวัดพังงา
32. จังหวัดพัทลุง
33. จังหวัดพิจิตร
34. จังหวัดพิษณุโลก
35. จังหวัดเพชรบุรี
36. จังหวัดเพชรบูรณ์
37. จังหวัดแพร่
38. จังหวัดพะเยา
39. จังหวัดมหาสารคาม
40. จังหวัดมุกดาหาร
41. จังหวัดยะลา
42. จังหวัดยโสธร
43. จังหวัดร้อยเอ็ด
44. จังหวัดระนอง
45. จังหวัดระยอง
46. จังหวัดราชบุรี
47. จังหวัดลพบุรี
48. จังหวัดลำปาง
49. จังหวัดลำพูน
50. จังหวัดเลย
51. จังหวัดศรีสะเกษ
52. จังหวัดสกลนคร
53. จังหวัดสงขลา
54. จังหวัดสตูล
55. จังหวัดสระแก้ว
56. จังหวัดสระบุรี
57. จังหวัดสิงห์บุรี
58. จังหวัดสุโขทัย
59. จังหวัดสุพรรณบุรี
60. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
61. จังหวัดสุรินทร์
62. จังหวัดหนองคาย
63. จังหวัดหนองบัวลำภู
64. จังหวัดอ่างทอง
65. จังหวัดอุดรธานี
66. จังหวัดอุทัยธานี
67. จังหวัดอุตรดิตถ์
68. จังหวัดอุบลราชธานี
และ69. จังหวัดอำนาจเจริญ

ทั้งนี้ เขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร และที่ดินต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ตามข้อ 14 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 43(พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เช่น ที่สาธารณประโยชน์ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 เปอร์เซ็นต์และที่สงวนหวงห้ามอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ในฐานะที่กำกับดูแลกรมที่ดิน ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดจังหวัดที่จะสำรวจรังวัดออกแผนที่ออกโผโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 69 จังหวัด อันเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน เพราะถือว่าโฉนดคือเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อันจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ต่อไปในอนาคต โดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งรัดในการออกโฉนดที่ดินทั่วไป เพราะถือว่า “โฉนดคือชีวิต” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามปีกว่ากรมที่ดินได้เร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินไปแล้วกว่า 300,000 แปลง และในเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาลนี้จะเร่งดำเนินการตามงบประมาณปี 2566 ให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการขอออกโฉนดที่ดิน และในส่วนที่เป็นพื้นที่เกาะ หรือมีความซับซ้อนของพื้นที่นั้นจะให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจน รัดกุมที่สุดเพราะที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาการร้องเรียน เป็นปัญหาจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการดำเนินการที่ผ่านมามีความโปร่งใส และ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน

//

Related posts