นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ณ ตลาดต้องชม ตลาดริมยม ๒๔๓๗ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ณ ตลาดต้องชม ตลาดริมยม ๒๔๓๗ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ณ ตลาดต้องชม ตลาดริมยม ๒๔๓๗ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยภายในตลาดมีร้านค้าชุมชนมากกว่า 60 ร้านค้า มีอาหารและขนมท้องถิ่นดั้งเดิม ที่มีการสืบทอดมาจากคนหลายรุ่น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เดินทางมาเที่ยวชม ชิม ช้อป ขณะเดียวกันทางตลาดได้จัดพื้นที่พิเศษให้เกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และมะนาว จังหวัดพิจิตร ได้มาร่วมขายสินค้าในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ถือเป็นการขยายช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตร สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น


ตลาดริมยม ๒๔๓๗ เป็นตลาดต้องชมในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีการอนุรักษ์บ้านเก่าและวิถีชีวิตแบบย้อนยุคให้คงอยู่เพื่อเป็นศูนย์รวมทางการค้าและการท่องเที่ยว และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ “Reborn ตลาดต้องชม ตลาดริมยม ๒๔๓๗” ณ ตลาดริมยม ๒๔๓๗ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อพลิกฟื้นให้ตลาดแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เป็นแหล่งค้าขายที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย ส่งผลให้ตลาดและชุมชนกลับมาคึกคัก เต็มไปด้วยกิจกรรมการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและสร้างรายได้และอาชีพให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์แรกของเดือนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวกัญจิรา เคียงคู่ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและนางคนึง เนื่องสนธิ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Related posts