พิธีเปิดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565

พิธีเปิดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565

(วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี พรรคประชาชาติ เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 โดยมี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประธานชมรมตาดีกาจังหวัดปัตตานี ประธานและคณะกรรมการชมรมตาดีกาอำเภอ 12 อำเภอ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)จังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)อำเภอ นายกสมาคม อบต.จังหวัดปัตตานี นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวในพิธีเปิดว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ระดับจังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2565ในวันนี้

การเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นในประเทศไทย เนื่องจากเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม การใช้ภาษาทั้งไทยและมลายู ในด้านการศึกษาก็มีทั้งโรงเรียนตาดีกาและปอเนาะ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีบทบาทสำคัญมากต่อเด็กในพื้นที่นี้ ตาดีกาเป็นสถานที่ สำหรับอบรมเด็กและเยาวชนมุสลิม มีระบบการจัดการศึกษาของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเน้นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับความรู้และหลักปฏิบัติ ทางศาสนา รวมถึงการฝึกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมุสลิมสามารถเติบโตบนพื้นฐานคำสอนของอิสลาม ที่มีระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิต มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังจริยธรรมให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประพฤติตนให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะ ด้านภาษา การอ่าน การเขียน ตลอดจนทักษะในการแสดงออกอย่างมั่นใจ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวกับสื่อมวลชนว่า การศึกษาตาดีกา หรือ การศึกษาในเด็ก อายุประมาณ 0-12 ปี หรือ 6-12 ปี นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่งานวิจัย ระบุว่า การให้การศึกษาในวัยเด็ก จะเป็นผลต่อสังคม 7-9 เท่า โดยเฉพาะ การศึกษาตาดีกาในพื้นที่ ถือว่าเป็นไปตามเจตนาของคนในพื้นที่ ที่ต้องการให้เด็กมีจริยธรรม และมีความรู้อื่น ๆ ด้วย เพราะหลักสูตรตาดีกาจริง ๆ นอกจากเรียนเรื่องศาสนา ก็ยังเรียนเรื่องชีวิต เป็นหลักสูตรที่ถือว่า เป็นจิตวิญญาณของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ยืนหยัดที่จะเผยแพร่ให้เด็กมีคุณธรรม

“จะเห็นได้ว่าการศึกษาในภาคใต้ เรื่องปัญหา อบายมุขหรือยาเสพติดนั้น เด็กที่เรียนตาดีกา หรือปอเนาะจะไม่มีตัวอย่างที่ให้เห็นว่าติดยาเสพติด อยากจะให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นตัวอย่าง ที่เขาจะให้ความสำคัญเรื่องจริยธรรม”

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าวว่า “การศึกษาของตาดีกา หากจะเทียบของประเทศตะวันออกกลาง หรือในคาบสมุทรมลายู ที่เป็นมุสลิม ก็ถือว่าเป็นการศึกษาเทียบกับระดับประถมอย่างหนึ่ง เพราะวิชาที่เรียนจำนวนมากจะคล้าย ๆ ซึ่งเรามีนักเรียนร่วมกว่าสองแสนคน แต่สิ่งที่ ตาดีกาขาด คือ การส่งเสริมและสนับสนุน ทั้งสถานที่ ทั้งงบประมาณ ให้กับครู และเด็ก ซึ่งความเป็นจริง รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐเรียนฟรี ซึ่งต้องมีค่าอาหารด้วย แต่รัฐพยายามมองตาดีกาว่าเป็นการศึกษานอกระบบ ทั้งที่จริง ๆ เป็นจิตวิญญาณ และที่สำคัญ คือ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษามาก เพราะ เด็ก ๆ ได้เรียนภาษาแม่ ทำให้การพัฒนาการศึกษาดีขึ้น ในส่วนของพรรคประชาชาตินั้น เราให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา เพราะว่า เราต้องการให้ใช้ความรู้ และปัญญานำ ขณะที่ปัจจุบัน หลายแห่งใช้วัตถุนำ”

“กิจกรรมวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ต้องชื่นชม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่พัฒนากิจกรรม และยกระดับ ที่เป็นการสร้างความภูมิใจ ในอดีต ศอ.บต. เคยให้งบตาดีกา โรงเรียนละ สองหมื่นบาท แต่ก็มีผู้บริจาค บางแห่งหลายแสนบาทเลย เพราะ นี่คืออนาคต คืออุดมการณ์ที่ต้องการให้ลูกหลานมีความรู้ และไม่ควรจะหวาดระแวง เพราะเนื้อหาที่สอน ก็สอนให้มีคุณธรรม” พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงเที่ยง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง และคณะ ได้ร่วมรับประทานอาหารกับตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากจังหวัดปัตตานี ประมาณ 20 คน เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความเห็นในประเด็นด้านการศึกษาด้วย

Related posts