พิษณุโลก ประชาชนชาวอำเภอวังทอง เดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 วันแรกเป็นไปอย่างครึกคัก

พิษณุโลก ประชาชนชาวอำเภอวังทอง เดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 วันแรกเป็นไปอย่างครึกคัก


วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง ลงเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนที่มารับบริการวันแรก ณ จุดลงทะเบียนจุดที่ 1 ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวังทอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากอำเภอวังทอง ได้จัดจุดบริการประชาชน กระจายลงในพื้นที่ตำบล รวมทั้งสิ้น 7 จุด โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลห่างไกลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชน

และลดความแออัด โดยมีหน่วยงานรับลงทะเบียนประกอบด้วยธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส.และที่ทำการปกครองอำเภอ ซึ่งได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ อพม.อำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลใบสมัครให้แก่ประชาชนตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน และให้ อปท.ในพื้นที่สนับสนุนจัดสถานที่เป็นจุดลงทะเบียนในพื้นที่พร้อมเครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และได้มอบหมายให้ อพม.รับผิดชอบดูแลกลุ่มเปราะบาง ส่วน อสม.ให้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิทุกคนอย่างทั่วถึงไม่ให้ตกหล่น

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts