พิษณุโลก พิธีเป็ดการแข่งข้นเรือยาวประเพณีตำบลท้อแท้ ประจำปี พ.ศ. 2565 

พิษณุโลก พิธีเป็ดการแข่งข้นเรือยาวประเพณีตำบลท้อแท้ ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่ 10 กันยายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเป็ดการแข่งข้นเรือยาวประเพณีตำบลท้อแท้ ประจำปี พ.ศ. 2565 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีนายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี ณ ลำน้ำแควน้อยหน้าวัดทองแท้ ตำลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณี ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ ได้จัดการแข่งขันติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี และในปีนี้จัดการแข่งขัน
เรือยาวประเพณีตำบลท้อแท้ขึ้น ระหว่างวันที่ 10 ถึง 11 กันยายน 2565 ซึ่งจัดให้มี การแข่งขันเรือยาว 2 ประเภท คือ เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย มีผู้ส่งเรือเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม และเรือยาวจิ๋ว 12 ฝีพาย มีผู้ส่งเรือเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ประเพณีการแข่งขันเรือยาวและแหล่งท่องเที่ยวของตำบลท้อแท้ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของตำบลท้อแท้ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ใกล้เคียง ใช้เป็นกิจกรรมนันทนาการ สร้างความรัก สมานสามัคคี และเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิดและประเพณีอันดีงามต่อ

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลกไป

Related posts