Project Open ”ตลาดมีเขียว : สัญจร#1@ Big (c) สุโขทัย

Project Open ”ตลาดมีเขียว : สัญจร#1@ Big (c) สุโขทัย


วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”ตลาดมีเขียว : สัญจร ครั้งที่ 1 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพภาพชุมชนแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ เพื่อสร้างการเรียนรู้ไปพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว(BCG Model) การท่องเที่ยวสีเขียว(Green Tourism) เน้นการสร้างมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนางสาวหรรษา บุญเขียว ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การเกษตรแบบอินทรีย์มากยิ่งขึ้น รู้จักสวนมีเขียว และชิม ช็อป ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากผู้ผลิตเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อย่างคุ้มค่า คุ้มเวลา ได้รับประโยชน์ด้านโภชนาการคุณค่าทางอาหารต่อร่างกายในตลาดมีเขียว ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand ตั้งอยู่ที่ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยด้วย โดยมีผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์นำสินค้ามาจำหน่าย จำนวน 12 บูธ จึงขอเชิญชวนประชาชน/นักท่องเที่ยวผู้สนใจใส่ใจรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและรักษ์สุขภาพไปร่วมกิจกรรมโครงการฯ ข้างต้น เพื่อคลายความร้อนในช่วงเวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัยได้ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ต้อนรับเดือนเมษายน 2566 นี้

 

Related posts