กรมพัฒน์ หนุนผู้ประกอบการ SME ปล่อยกู้ไม่มีดอกเบี้ย ถึง 15 ก.ค.นี้

อธิบดีบุปผา เผยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานมีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้สถานประกอบกิจการ SME กู้ยืม แบบไม่มีดอกเบี้ย เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนเอง วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท ยื่นคำขอกู้ได้ถึง 15 กรกฎาคม 2567 นี้ เท่านั้น

 

 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายในการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ SME หรือนายจ้างได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนเอง และเปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการ SME สามารถกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ แบบไม่มีดอกเบี้ย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือเข้าสู่กระบวนการประเมินรับรองความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน โดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท กำหนดให้ยื่นคำขอภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นี้เท่านั้น ซึ่งการให้กู้ยืมนั้น ต้องการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ นำเงินดังกล่าวไปใช้หมุนเวียนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่แรงงาน ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อให้พนักงานมีทักษะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่ม SME ได้มีแรงงานที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องกันเงินของตนเองมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ Upskill พนักงาน

 

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ 2567 ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 30 ล้านบาท ขณะนี้ยังเหลืองบประมาณกว่า 14 ล้านบาท ระยะเวลาในการชำระคืนกำหนดไม่เกิน 18 เดือน เริ่มชำระงวดแรกหลังพ้น 60 วันนับแต่ทำสัญญา โดยสถานประกอบกิจการที่ได้รับอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินแล้ว ต้องทำสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ซึ่งยังเหลือเวลาในการยื่นเอกสารคำขอยื่นกู้เงินได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นี้เท่านั้น จึงขอให้สถานประกอบกิจการที่ต้องการยื่นกู้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งยื่นคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมหลักฐานไปยังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เบอร์โทร 0 2643 6039 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

Related posts