กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

     

ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมนายปริญญา อิ่มเพ็ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด หม่อมหลวงนันทิยา ศรีธวัช นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และนางสาววิไลพร ปานทอง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ข้าราชการสำนักงาพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

       

Related posts