พาณิชย์สุโขทัย ! ตรวจสอบการปิดป้าย QR Code สถานพยาบาลเอกชน

พาณิชย์สุโขทัย ! ตรวจสอบการปิดป้าย QR Code สถานพยาบาลเอกชน

   

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวกัญจิรา เคียงคู่ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นายปริญญา อิ่มเพ็ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด หม่อมหลวงนันทิยา ศรีธวัช นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และนายสรายุทธ แจ่มจิราศัย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการแสดงราคาจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของโรงพยาบาล ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 แห่ง

   

ได้แก่ 1. โรงพยาบาลหมออาคม 2. โรงพยาบาลพัฒนเวช และ 3. โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ให้การต้อนรับและนำตรวจสอบในครั้งนี้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง มีการปิดป้ายแสดงเครื่องหมาย QR Code ที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาโรค (กรมการค้าภายในจัดทำไว้) บริเวณภายในโรงพยาบาลที่มีลักษณะเปิดเผย ชัดเจน สะดวก และเพียงพอต่อการพบเห็นของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2566 เรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล

   
ทั้งนี้ ประชาชนที่ไปรับบริการจากโรงพยาบาลข้างต้นสามารถสแกนเครื่องหมาย QR Code เพื่อดูข้อมูลเปรียบเทียบราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาโรค ของโรงพยาบาลแห่งนั้นๆ ได้

Related posts