ก.แรงงาน คว้า 2 รางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2567

ก.แรงงาน คว้า 2 รางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2567

 

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ เรือเอก สาโรจน์ คมคาย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติในงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2567 “Together We Can Stop Cyber – Trafficking” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

เรือเอก สาโรจน์ คมคาย รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ท่านปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติในงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2567 สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จำนวน
2 รางวัล คือ รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมี นางสาวโสภณา บุญ-หลง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (สล.ศปคร.) เป็นผู้เข้ารับรางวัล จากผลงานการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจคัดกรองแรงงานในสถานประกอบการ จัดทำเครื่องมือเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหาย จากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ มาตรฐานการตรวจคัดกรองเบื้องต้น (SOP) แบบคัดกรอง (รบ.1) 4 ภาษา และชุดคำถามประกอบการใช้แบบคัดกรอง (รบ.1) เพื่อแสวงหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน

   

เรือเอกสาโรจน์ กล่าวต่อว่า รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แก่ นายทวีศักดิ์ สวัสดิ์สิงห์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จากผลงานสำคัญที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการแสวงหาประโยชน์ทางแรงงาน ในคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สาหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบสถานประกอบการและสัมภาษณ์คัดกรองแรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 17 ราย ถูกกักขัง และถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ซึ่งอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่าง ปรับปรุง แก้ไขอนุบัญญัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ ยกร่าง ปรับปรุง และแก้ไขอนุบัญญัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และเข้าร่วมสัมภาษณ์และตรวจคัดกรองเบื้องต้นผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตามแบบตรวจคัดกรองเบื้องต้น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

   

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังได้ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภายในงานด้วย ซึ่งการจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance รณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อผนึกกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากลต่อไป

Related posts