จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบชุดประจำจังหวัดด้วยผ้าลายน้ำไหล ลายอัตลักษณ์น่าน(ทั้งแบบสตรี-แบบบุรุษ)

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบชุดประจำจังหวัดด้วยผ้าลายน้ำไหล ลายอัตลักษณ์น่าน(ทั้งแบบสตรี-แบบบุรุษ)

 

 
วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเจ้ามหาวงศ์ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นางภัทรภร ชัยวัฒนกุล วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดการออกแบบชุดประจำจังหวัดด้วยผ้าลายน้ำไหล ลายอัตลักษณ์น่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ คณะกรรมการ การประกวดร่วมกิจกรรม ตามที่จังหวัดน่านได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดน่าน ดำเนินโครงการกิจกรรมการประกวดการออกแบบชุด ประจำจังหวัดด้วยผ้าลายน้ำไหล ลายอัตลักษณ์น่าน ทั้งแบบสตรี และแบบบุรุษ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดการทอ ผ้าลายน้ำไหลให้เป็นที่แพร่หลาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยผ้าลายน้ำไหล ลายอัตลักษณ์น่าน ทั้งแบบสตรีและแบบบุรุษ
ในการประกวดการออกแบบชุดประจำจังหวัด ในครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจำนวน 8 คน โดยมีชุดสุภาพบุรุษ จำนวน 10 ชุด และชุดสุภาพสตรี
จำนวน 10 ชุด

 
ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าทอเพื่อพิจารณา ผลงานรอบคัดเลือกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 มีผลงาน เข้ารอบจำนวน 5 คน โดยมีชุดจำนวน 10 ชุด เพื่อเข้ารอบ การตัดสินจากคณะกรรมการการประกวดการออกแบบชุดประจำ จังหวัดด้วยผ้าลายน้ำไหล ลายอัตลักษณ์น่าน ทั้งแบบสตรีและ แบบบุรุษในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย1นายภาณุพงศ์ สิทธิวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน 2 นายเทิดศักดิ์ อินแสง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าน่าน 3 นางสาวธีร์วรา ริพล ผู้ทรงคุณด้านผ้าน่าน 4 นายอภิรัตน์ รัตนศิลา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าน่าน 5 นายกรกฎ แปงใจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าน่าน 6 นางเกษรา สวนแก้ว ผู้ทรงคุณด้านผ้าน่าน 7 นางแพว เนตรทิพย์ ผู้ทรงคุณด้านผ้าน่าน 8 นางภัทราภร ชัยวัฒนกุล วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ

 

ต่อจากนั้นชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้เข้า ประกวดและมอบเกียรติบัตร พร้อมให้โอวาทให้แก่ผู้เข้าร่วม
การประกวดการออกแบบชุดประจำจังหวัดด้วยผ้าลายน้ำไหล ลายอัตลักษณ์น่าน (ทั้งแบบสตรี-แบบบุรุษ)รางวัลชนะเลิศได้แก่ 1 นายกฤตฤกษ์ ดวงต้ะ จากชุดลมหายใจผ้าน่าน 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่นายนิกร พลังฤทธิ์ จากชุดไหลหลง เมืองน่าน เมืองแห่งรักวัฒนธรรมอันชวนหลงไหล 3 รางวัลรองชะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่นายเสกสันต์ เวียงนาคเกริกโกวิท จากชุดเสื้ออัตลักษณ์น่านนคร 4 รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่นายกัญชริญา ธนัชญกรปธิดารา จากชุดเกียรติภูมิแห่งผ้าน่าน 5 นางเยาวรัตน์ กองตา จากชุดลายน้ำไหลไทยนิยม

 

 

/ภาพข่าว/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/รจนา วังคำ/ชวนพิศ ยะวิญชาญ ทีมงานสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts