ยุติธรรมน่าน สานนโยบายรัฐบาล แก้ปัญหาหนี้ให้ประชาชน ภายใต้งาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ ๑๐ จังหวัดน่าน”

ยุติธรรมน่าน สานนโยบายรัฐบาล แก้ปัญหาหนี้ให้ประชาชน ภายใต้งาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ ๑๐ จังหวัดน่าน”

 


เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี (ประธาน
ในพิธีเปิด) กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินโครงการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของ
นายเศรษฐา ทรีสิน นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินทั้งระบบ โดยการจัดโครงการมหกรรม
ไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน มีเป้าหมายสำคัญ คือ ดำเนินการไกล่เกลี่ย
หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซี้อรถยนต์ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
แทนการฟ้องคดี และสร้างการรับรู้และยอมรับเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ ๑๐ จังหวัดน่าน”
ณ โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน ในวันนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน เข้าร่วมจำนวน ๘ สถาบัน
ได้แก่ ๑.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ๒.) สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน ๓.) ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สาขาน่าน ๔.) ธนาคารออมสิน ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตน่าน ๕.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาน่าน ๖.) บมจ.ธนาคารกรุงไทย ๗.) ธนาคารกสิกรไทย

 

๘.) บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาดำเนินการไกส่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินก่อนฟ้องคดี
ตามพระราชบัญญัติการไกส่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลังศาลพิพากษาตามระเบียบกรมบังคับคดี
ว่าด้วยการไกล่เกสี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้ ที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์ฟ้อง
หรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้รู้สิทธิตามกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นอกจากนี้
ภายในงานยังมีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและ
สร้างวินัยทางการเงิน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มาบรรยายให้ความรู้แก่พี่น้อง
ประชาชนชาวจังหวัดน่าน อีกด้วย

 

สรุปภาพรวมกิจกรรมของการจัดงานในวันนี้ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย
๑) การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกันการวางแผน และสร้างวินัย
ทางการเงินให้แก่ประชาชน
๒) การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือทางการเงิน จำนวน ๑๒
หน่วยงาน
๓) การให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยเชิญชวนลูกหนี้ จำนวน ๑,๕๙๒ ราย แยกเป็น
ลูกหนี้ กยศ.) จำนวน ๔๐๗ ราย
-ลูกหนี้สถาบันการเงิน จำนวน ๑,๑๙๒ ราย
รวมทุนทรัพย์จำนวนกว่า ๕๒,๘๖๔,๔๑๖ ล้านบาท

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts