พิษณุโลก ม.นเรศวรแถลงข่าวครบรอบ 34 ปี มุ่งใช้ความรู้เป็นฐานสร้างความเป็นผู้ประกอบการสู่สังคม

พิษณุโลก ม.นเรศวรแถลงข่าวครบรอบ 34 ปี มุ่งใช้ความรู้เป็นฐานสร้างความเป็นผู้ประกอบการสู่สังคม

 


มหาวิทยาลัยนเรศวรแถลงข่าวครบรอบ 34 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โชว์ศักยภาพองค์กร ที่นำองค์ความรู้สร้างผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบ University Social Responsibility (USR) อันเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมแบบที่เริ่มต้นจากต้นเหตุ
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการแถลงข่าว 34 ปีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 
เป็นประธานในการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน กล่าวถึงงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในอันที่เป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ” ซึ่งหมายถึงผู้ที่เริ่มหรือเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นในภาคเกษตรกรรม การค้าปลีก การผลิต หรือการบริการ เพราะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เป็นเสมือนเครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มพูนศักยภาพการผลิต สร้างการจ้างงาน และการแข่งขันในตลาดโลก สังคมที่อุดมความรู้จะก่อให้เกิดโอกาสเพื่อการประกอบการมากกว่าสังคมที่ขาดแคลนองค์ความรู้

 

ซึ่งที่ผ่านมาหลายคณะและหน่วยงาน ได้นำองค์ความรู้ที่ตนมีลงไปถ่ายทอดสู่ชมชน อย่างเป็นรูปธรรม บางส่วนได้ถูกนำมาจัดแสดงในงานแถลงข่าวด้วย อาทิ โครงการเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับสมาร์ทฟาร์มเมอร์พิษณุโลก ฟันเทียมพระราชทาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมดี ๆ ที่มีส่วนในการร่วมผลักดันให้คุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมดีขึ้น เช่น การจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ แล้วส่งไปในที่ห่างไกลขาดแคลน ที่ผ่านมาสามารถช่วยชาติประหยัดงบประมาณได้ถึง 4 ล้านบาท

 

ในด้านของการเรียนการสอน ก็ยังคงได้รับความนิยมจากนักเรียนและผู้ปกครอง ให้ความไว้วางใจให้บุตรหลานมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวรตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งนอกจากด้านวิชาการแล้ว ก็ยังตระหนักถึงการอยู่อย่างมีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสาธารณูปโภคครบครัน อาทิ รถไฟฟ้า สระว่ายน้ำ ฟิตเนส
สนามกีฬากลางแจ้ง-ในร่ม ที่จะบริการแก่นิสิตอย่างเพียงพอทั่วถึง และพร้อมใช้อยู่เสมอ เพื่อชีวิตที่ดีมีความสุข
ซึ่งงานแถลงข่าว 34 ปีมหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้ มีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมกว่า 40 คน
ณ หอประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts