ก.แรงงาน รวมพลังเครือข่ายร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ปี 67

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมพลังเครือข่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกว่า 450 คน แถลงคำมั่น พร้อมร่วมชูฝ่ามือขวาแสดงสัญลักษณ์ยุติการใช้แรงงานเด็ก เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก สอดคล้องอนุสัญญา ILO

 

 

นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็ก และมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับองค์กรภาคีในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาและยุติการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย และเนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงถือเป็นวาระสำคัญที่จะต้องแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นของประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกของ ILO ซึ่งได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก และฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงานที่จะได้ร่วมกันกับองค์กรภาครัฐ องค์กรแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และภาคประชาสังคม ในการยับยั้ง ต่อต้านและขจัดการใช้แรงงานเด็กให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

   

 

นางวัชรี มากหวาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวในฐานะประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่า ในปี 2567 นี้ เป็นวาระครบรอบ 25 ปี ที่ ILO ประกาศใช้อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 182 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกจึงได้จัดขึ้นพร้อมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของอนุสัญญาฯ ร่วมกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมมือกันในการยกระดับการดำเนินงาน เพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ตลอดจนปกป้อง คุ้มครองเด็กให้ได้รับสิทธิด้านการศึกษาและสุขภาพ มีพัฒนาการทางร่างกาย และสติปัญญา สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต ILO

   

จึงได้กำหนดแนวคิดหลักเนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก คือ “Let’s act on our commitments : End Child Labour” หรือ “มาร่วมปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของเรา : ยุติการใช้แรงงานเด็ก” เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกและประชาคมโลกนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดให้มีการแถลงคำมั่นและร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ยุติการใช้แรงงานเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร และระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) รวมทั้งสิ้น 450 คน นอกจากนี้ ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป ร่วมแคมเปญต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ด้วยการโพสต์ภาพแสดงสัญลักษณ์ ชูฝ่ามือขวา พร้อมระบุข้อความ ติดแฮชแท็ก #EndChildLabour2024 ผ่านสื่อโซเชียล และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดเดือนมิถุนายน 2567

Related posts