พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นั่งประจำการ ณ ห้องประชุมของกระทรวงยุติธรรม ประชุมสั่งการข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม ข้อมูลระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ

 

(วันที่ 21 มิถุนายน 2567) – พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นั่งประจำการ ณ ห้องประชุมของกระทรวงยุติธรรม ประชุมสั่งการข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม ข้อมูลระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาล นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3,752,700 ล้านบาท มีที่มาจากรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ จำนวน 2,887,000 ล้านบาท และเป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 865,700 ล้านบาท แม้ว่างบประมาณปีนี้จะมีการขาดดุลเพิ่มขึ้น แต่รัฐบาลได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนไว้ จำนวน 908,224 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 27.9 และเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 17 ปีที่ผ่านมา

การบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้ จะเป็นการใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ ใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด กระตุ้นเศรษฐกิจให้เม็ดเงินไหลไปสู่ประชาชนและภาคธุรกิจ สร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามกฎหมาย

Related posts