พิษณุโลก รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3

พิษณุโลก รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรีอำนาจ ศรีมาก รองแม่ทัพภาคที่ 3 (2) เป็นประธานปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3

ตามที่กองทัพบกได้อนุมัติให้กองทัพภาคที่ 3 จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 เป็นการอบรมในรูปแบบผสมผสาน Blended Leaming โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน เข้ารับการอบรมแบบ on site ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก สลับกับการอบรมแบบ online ณ ที่ตั้ง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ และนักธุรกิจภาคเอกชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 40 ราย


ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการจากการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 ผลการอบรม สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ รักนักธุรกิจภาคเอกชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ และการพัฒนาประเทศตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts