อบจ.พิษณุโลก ติดตามให้กำลังใจชาวบ้านป่าแดง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม พร้อมใจช่วยกันสร้างฝายน้ำล้นเพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

อบจ.พิษณุโลก ติดตามให้กำลังใจชาวบ้านป่าแดง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม พร้อมใจช่วยกันสร้างฝายน้ำล้นเพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคลองวังตำลึง หมู่ที่ 4 บ้านป่าแดง ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงประคำ ร่วมกับ นายวิชาญ ดอนไพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านป่าแดง และประชาชนในพื้นที่บ้านป่าแดง ซึ่งพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีพื้นที่ครอบคลุมหมู่ที่ 4 คลองวังตำลึง เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์โป่งปูน หมู่ที่ 5 และคลองโจร ตำบลดงประคำ

 

 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอดคลองจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าของประชาชนในพื้นที่ โดยดำเนินการขุดลอกเป็นลำคลอง ความกว้าง 12 เมตร ความยาว 4 กิโลเมตร และมีอ่างเก็บน้ำจำนวน 5 อ่าง โดยแบ่งเป็นหมู่ที่ 4 จำนวน 3 อ่าง และหมู่ที่ 5 จำนวน 2 อ่าง เพื่อใช้สำหรับกักเก็บน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยเค้าเล่าและเทือกเขาแด่นในช่วงฤดูน้ำไหลหลาก

โดยในวันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านป่าแดง ได้นำลูกบ้านกว่า 10 คน ที่พร้อมใจมาช่วยกันก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคลองวังตำลึง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารกรุงเทพ เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุในการดำเนินงานก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวังตำลึง โดยใช้แรงงานจากชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อใช้กักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำไหลหลากไว้ให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4, 5 ตำบลดงประคำ ได้ใช้ทำการเกษตร อุปโภคบริโภคและปศุสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง พร้อมกันนี้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้นำน้ำดื่มมามอบเพื่อเป็นขวัญกำลังให้แก่ชาวบ้านป่าแดงที่ร่วมมือร่วมใจมาช่วยกันก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อประโยชน์ของชาวตำบลดงประคำครั้งนี้ด้วย.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts