รมช.มหาดไทย เปิดอาคารเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ โรงเรียนดารุลอูลูม จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในทุกด้าน

รมช.มหาดไทย เปิดอาคารเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ โรงเรียนดารุลอูลูม จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในทุกด้าน
————————————–


วันนี้ ( 25 มิ.ย. 65 ) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ ณ โรงเรียนดารุลอูลูม ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริม มุ่งเน้น เตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีความถนัดในสายวิชาวิทยาศาสตร์ในทุกด้าน ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เป้าหมายเป้าสู่คณะแพทย์และสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุอูลุม กล่าวรายงานฯ โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล นำส่วนราชการให้การต้อนรับ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนดารุลอูลุมและการแสดงปันจักสีลัตอีกด้วย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในโอกาสนี้ว่า ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์เกิดจากการที่ทางโรงเรียนมุ่งมั่น ตั้งใจ ได้เสียสละด้วยการลงทุนทั้งทุนทรัพย์และแรงกาย เพื่อจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพคุณภาพทั้งภาควิชาสามัญและวิชาศาสนาโดยมีทางเลือกอย่างหลากหลายแก่ประชาชนในจังหวัดสตูล การศึกษาเป็นเครื่องมือหลักที่จะช่วยพัฒนาให้เยาวชนเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ด้านอาจารย์จิรวิวัฒน์ เจริญปิยบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า ปัจจุบันอาชีพแพทย์ยังคงมีบทบาทสำคัญสำหรับประชากรในประเทศไทยอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทความสำคัญสูงขึ้น เห็นได้จากสภาวะเหตุการณ์โรคระบาดใหม่ ที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก รวมถึงการให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตที่ยาวนานขึ้น โดยศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาอารยประเทศ มีความพร้อมอย่างเท่าเทียมที่จะสามารถศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ทั้งจากสถาบันการศึกษาของไทยและต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาวงการแพทย์ของไทย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังและเพียงพอ

สำหรับโรงเรียนดารุลอูลูมเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปิดสอนควบคู่ระหว่างวิชาสามัญและวิชาศาสนา ปัจจุบันมีนายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา เป็นผู้อำนวยการ มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมแล้วจำนวน 670 คน ทางโรงเรียนได้เปิดโปรแกรมห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์โปรแกรมห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ขึ้นเป็นปีเเรกเพื่อส่งเสริม มุ่งเน้น เตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีความถนัดในสายวิชาวิทยาศาสตร์ในทุกด้านก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เป้าหมายสู่คณะแพทย์และสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนดารุลอูลูม จังหวัดสตูล หรือ โทร. 089-979 1633
——————————————

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

Related posts